Prijeđi na glavni sadržaj
Zagrebačka Filharmonija logo
banner 1

Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama, sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 85/2015) obuhvaća pravo svake domaće ili strane fizičke i pravne osobe (dalje: korisnik) na traženje i dobivanje informacija kao i obvezu Zagrebačke filharmonije da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije kada za to i ne postoji poseban zahtjev, već takvo objavljivanje predstavlja obvezu određenu zakonom ili drugim općim propisom. Informacija je napisani, nacrtani, slikovni, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili drugi zapis podataka o pojedinačnom predmetu koji čini sadržajnu cjelinu, a koji posjeduje, kojim raspolaže ili kojeg nadzire Zagrebačka filharmonija.

OSNOVNI PODACI

Zagrebačka filharmonija je javna ustanova koja obavlja glazbenu djelatnost izvođenjem orkestralnih i ostalih glazbenih djela s ciljem unapređivanja glazbene djelatnosti i umjetnosti, poticanja i širenja glazbene umjetnosti te promidžbe hrvatske glazbene umjetnosti u zemlji i inozemstvu. Zagrebačka filharmonija je u obavljanju registrirane djelatnosti samostalna i obavlja je sukladno zakonu. Prava i dužnosti osnivača Zagrebačke filharmonije obavlja Grad Zagreb.

NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Zagrebačka filharmonija upoznaje javnost o organizaciji i programu svoga rada te načinu obavljanja poslova iz svoje djelatnosti pružanjem informacija putem sredstava javnog priopćavanja. Pored navedenog, korisnici ostvaruju pravo na pristup informacijama podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva Zagrebačkoj filharmoniji, odnosno službeniku za informiranje. Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama dostupan je na www.zgf.hr

Ako je zahtjev podnesen u usmenom obliku ili putem telefona,o tome će se sastaviti službena bilješka, a ako je podnesen putem sredstva elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji.

Zagrebačka filharmonija omogućava pristup informacijama davanjem informacije korisniku koji je podnio zahtjev na jedan od sljedećih načina:

  • neposrednim davanjem informacije,
  • davanjem informacije pisanim putem,
  • uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju,
  • dostavljanjem preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju,
  • na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.

Korisnik može u zahtjevu naznačiti način dobivanja informacije.
Zahtjev se podnosi:

  • pisanim putem na adresu: Zagrebačka filharmonija, Trg Stjepana Radića 4, Zagreb
  • elektroničkom poštom na adresu info@zgf.hr
  • telefonom na broj: +385 1 6060103 (Mirjana Ljubičić)
  • telefaksom na broj: +385 1 44 44 199

Korisnici prava na pristup informacijama oslobođeni su od plaćanja upravnih pristojbi u postupcima pred Filharmonijom. Filharmonija ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od korisnika koji nastaju pružanjem informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

Zagrebačka filharmonija može ograničiti pristup informacijama u slučajevima propisanim odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

ROKOVI OSTVARIVANJA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Zagrebačka filharmonija je podnositelju usmenog ili pismenog zahtjeva obvezan omogućiti pristup informaciji najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva, kao i u slučaju podnošenja zahtjeva za ponovnu uporabu informacije.

U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva, Zagrebačka filharmonija će pozvati podnositelja zahtjeva da ga ispravi u roku od 5 dana od dana zaprimanja poziva za ispravak. Ako podnositelj zahtjeva ne ispravi zahtjev na odgovarajući način, Zagrebačka filharmonija će odbaciti zahtjev rješenjem.

Ako Zagrebačka filharmonija ne posjeduje informaciju, ne raspolaže njome ili je ne nadzire, a ima saznanja o nadležnom tijelu, bez odgode, a najkasnije u roku 8 dana od zaprimanja zahtjeva, ustupit će isti tijelu javne vlasti koje posjeduje informaciju, raspolaže njome ili je nadzire, o čemu će se obavijestiti podnositelja. U tom slučaju, rokovi ostvarivanja prava na pristup informaciji računaju se od dana kada je tijelo javne vlasti zaprimilo ustupljeni zahtjev.

 

iTransparentnost - javna objava informacija o trošenju proračunskih sredstava 

https://transparentno.zgf.otvorenigrad.hr/

 


Javna nabava - Projekt Filmharmonija

Financijski izvještaj za 2018. godinu

Financijski izvještaj za 2019. godinu

Financijski izvještaj za 2020. godinu

Financijski izvještaj za 2021. godinu

Financijski izvještaj za 2022. godinu

Financijski izvještaj za 2023. godinu

Financijski plan

Javna nabava

Općenito

Opći akti

Razni dokumenti i odluke