Prijeđi na glavni sadržaj
Zagrebačka Filharmonija logo
banner 1
Novosti
Povratak
JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Zagrebačke filharmonije
03. svibnja 2023.

JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Zagrebačke filharmonije

ZAGREBAČKA FILHARMONIJA

10000 Zagreb, Trg Stjepana Radića 4

Urbroj: 532/1-2023

Zagreb,  25. travnja 2023.

 

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), članka 40. st. 3, 5, 7. i 8. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine 83/22) te članka 33. i 34. Statuta Zagrebačke filharmonije, Urbroj: 1286-1/2022 od 26. listopada 2022., Upravno vijeće Zagrebačke filharmonije na 20. sjednici održanoj 25. travnja 2023. godine donosi

ODLUKU O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Zagrebačke filharmonije

  1. Raspisuje se javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Zagrebačke filharmonije.
  2. Natječaj će se objaviti u Narodnim novinama i na mrežnim stranicama Zagrebačke filharmonije.
  3. Sukladno članku 39. stavku 2. Zakona o ustanovama (Narodne novine 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), propisan je uvjet da ravnatelj ne može biti osoba koja prema zakonu kojim se uređuju trgovačka društva ne može biti članom uprave trgovačkog društva, za što sam kandidat ne može ishoditi potvrdu. Uz prethodnu suglasnost kandidata Upravno vijeće Zagrebačke filharmonije zatražiti će od Ministarstva pravosuđa i uprave uvjerenje da kandidat nije pravomoćno osuđena osoba.
  4. Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 30 (trideset) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama i na mrežnim stranicama Zagrebačke filharmonije.
  5. Tekst natječaja glasi:

Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), članka 40. st. 3, 5, 7. i 8. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine 83/22), članka 33. i članka 34. Statuta Zagrebačke filharmonije, urbroj: 1286-1/2022 od 26. listopada 2022. godine, a prema Odluci Upravnog vijeća Zagrebačke filharmonije, urbroj: 532/1-2023 od 25. travnja 2023. godine, Upravno vijeće raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Zagrebačke filharmonije

 

Za ravnatelja/icu Zagrebačke filharmonije može se imenovati osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

– završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačeni studij s područja društvenih ili humanističkih znanosti ili umjetničkog područja

– koja se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima

– koja ima pet godina rada u kulturi

– protiv koje se ne vodi kazneni postupak što se dokazuje uvjerenjem pribavljenim od nadležnog suda ili sustavom e-Građani koje ne smije biti starije od 15 dana od podnošenja prijave.

 

Sukladno članku 39. stavku 2. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 25/08, 127/19 i 151/22), za ravnatelja/ icu Zagrebačke filharmonije ne može se imenovati osoba koja prema zakonu kojim se uređuju trgovačka društva ne može biti članom uprave.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Izrazi upotrijebljeni u ovom javnom natječaju, a koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira na to u kojem su rodu navedeni.

Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja na četiri godine.

Ravnatelj se imenuje na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada i razvitka Zagrebačke filharmonije koji se obavezno prilaže uz prijavu na javni natječaj.

Ravnatelja Zagrebačke filharmonije imenuje i razrješava gradonačelnik Grada Zagreba uz prethodno mišljenje Upravnog vijeća.

Ista osoba može ponovo biti imenovana ravnateljem Zagrebačke filharmonije.

 

Kandidati na natječaj dostavljaju sljedeću dokumentaciju:

– vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj

– životopis s opisom dosadašnjeg rada

– prijedlog četverogodišnjeg programa rada i razvitka Zagrebačke filharmonije

– preslik dokaza o stečenoj stručnoj spremi

– dokaz o radu u kulturi (elektronički zapis ili potvrda o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i drugi odgovarajući dokazi)

– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 15 dana od podnošenja prijave, pribavljeno od nadležnog suda ili sustavom e-Građani.

 

Upravno vijeće Zagrebačke filharmonije zatražit će, uz prethodnu suglasnost kandidata, potvrdu iz kaznene evidencije Ministarstva pravosuđa i uprave iz koje proizlazi kako kandidat zadovoljava pretpostavke iz članka 39. stavka 2. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 25/08, 127/19 i 151/22).

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), uz prijavu na natječaj u kojoj se pozivaju na to pravo, dužni su dostaviti i sve potrebne dokaze iz članka 49. stavak 1. navedenog zakona, dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

 

Prijave na natječaj s traženom obveznom dokumentacijom dostavljaju se preporučeno poštom ili neposredno na adresu: Zagrebačka filharmonija, Trg Stjepana Radića 4, 10000 Zagreb, s naznakom: »Natječaj za ravnatelja/icu – ne otvaraj«,.

 

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama i na mrežnim stranicama Zagrebačke filharmonije.

 

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Osoba čija je prijava nepravodobna ili nepotpuna odnosno osoba koja ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj niti će biti pozvana nadopuniti prijavu.

 

O izboru ravnatelja/ice kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

 

Osobni podaci podnositelja prijave dostupni iz prijave, kao i osobni podatci dostupni iz gore navedenih priloga uz prijavu na natječaj, prikupljaju se i obrađuju isključivo za potrebe provedbe javnog natječaja.

Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Zagrebačka filharmonija i Grad Zagreb kao voditelji obrade mogu prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine 42/18).

 

Obavijest o ishodu natječajnog postupka bit će objavljena na mrežnim stranicama Zagrebačke filharmonije (www.zgf.hr), sukladno članku 10. stavku 1. točki 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13, 85/15 i 69/22).

 

Zagrebačka filharmonija

 

 

 

*Napomena: Kandidati koji su se prijavili na prethodni natječaj pozvani su ponovno poslati molbu.